g+

Servis a údržba trafostanice

Trafostanice (dále jen TS) je jednou z nejdůležitějších částí fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE). V případě poruchy nebo závady na hlavních částech TS (VN rozvaděč, NN rozvaděč, transformátor atd.) se většinou jedná o závažné a destruktivní stavy daného zařízení, jejichž výsledkem jsou velké finanční ztráty jak z důvodu výpadku provozu, tak z důvodu nákladné opravy zařízení.  Většina poruch a závad většinou vzniká podceněním pravidelného servisu a údržby.

Během servisu a údržby TS zejména kontrolujeme:

  • dostupnost zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené nebo mechanicky poškozené zařízení TS (rozvaděče, kabely, izolátory, svodiče přepětí,…),
  • stav rozvaděče VN a NN a jejich osvětlení,
  • stav měřidel, odečtou se hodnoty a zapíší do karty,
  • stav jištění přívodových a vývodových vedení VN a NN,
  • aktuálnost schémat a popisů vývodů z rozvaděčů VN a NN
  • stav bezpečnostních a identifikačních tabulek a stav povinné výbavy TS,
  • stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy, apod.,
  • těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, teplota, stav průchodek a hlučnost (u distribučního olejového transformátoru)
  • uzemnění TS
  • na základě prohlídky a závěru z prohlídky se provede údržba zařízení TS